Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-57/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-57/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2006 r.


zmieniające zarządzenie Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych

Na podstawie art. 2377 § 2 i § 4, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam uaktualniony załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Na postawie § 4 zarządzenia Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego należy wypłacać ekwiwalent pieniężny za jej użytkowanie oraz za utrzymanie w czystości, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w wysokości obowiązujących cen, wg zasad aktualizowanego w każdym roku załącznika nr 2 do zarządzenia. W związku z powyższym należy wprowadzić uaktualniony załącznik nr 2 „Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz za utrzymywanie jej w czystości wg uśrednionych cen w 2006 r.”

 

Sporządziła:
Anna Wójciak