Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-2/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-2/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2006 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVII/585/06 wygaśnięcia mandatu radnego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVII/586/06 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVII/587/06 zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skarbnik Gminy
XLVII/588/06 zmian budżetu gminy na 2006 r. Skarbnik Gminy
XLVII/589/06 zmiana uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony środowiska
XLVII/590/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/591/06 nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej gruntu położonego w obrębie Radziszewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/592/06 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2006 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

XLVII/593/06 zmiana uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino

Henryk  Piłat