Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-27/06 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2006 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-27/06
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2006 r.


W sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyposażenie placów zabaw" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc - Przewodniczący Komisji
  2. Daniel Cieślak - członek Komisji
  3. Barbara Lefik - członek Komisji
  4. Magdalena Krzanowska - członek Komisji
  5. Swietłana Sochaj - członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że istnieje potrzeba postawienia nowych placów zabaw w Gminie Gryfino należy przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Dotychczas realizacja budowy nowych i wymiana starych elementów placów zabaw realizowana była systematycznie, według wcześniej opracowanego harmonogramu. W roku bieżącym wykonanie nowych placów zabaw obejmować będzie następujące miejscowości: Gryfino, Żórawie, Pniewo, Steklno, Czepino, Żabnica, Daleszewo, Radziszewo, Stare Brynki, Sobiemyśl, Wełtyń.

Sporządził:
Daniel Cieślak