Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/06 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2006r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2006r w zamian za święto przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/06
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2006r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2006r w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 21, poz.439 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2006 roku dzień 03 listopada dniem wolnym od pracy za święto przypadające sobotę w dniu 11 listopada.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 129 - 130 Kodeksu pracy, § 22 Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) pracodawca u którego wszystkie soboty są dniami wolnymi wynikającymi z pięciodniowego tygodnia pracy, za święto przypadające w sobotę winien udzielić pracownikom innego dnia wolnego.