Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-5/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2006 r.   w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-5/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2006 r.  


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 lutego 2006 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 lutego 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVIII/594/06 uzupełnienia składu Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVIII/595/06 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVIII/596/06 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVIII/597/06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2 położonej w obrębie 4 m Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVIII/598/06 ustanowienie służebności gruntowej przejazdu w działce gminnej nr 17/33 położonej w obrębie Sobiemyśl Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVIII/599/06 zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVIII/600/06 zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Podatków i Opłat Lokalnych/

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XLVIII/601/06 przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 Edukacji i Spraw Społecznych
XLVIII/602/06 przyjęcia apelu do Sejmu RP o zmianę ordynacji wyborczej do samorządu Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 lutego 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat