Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2006 r.


w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 3 ust. 2 pkt.2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję do składu Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyłonione w drodze przeprowadzonych wyborów bezpośrednich tajnych w dniu 4 kwietnia 2006r. niżej wymienione osoby:

  1. Anna Wójciak
  2. Mariusz Andrusewicz
  3. Mariusz Tarka

§ 2. Powołana w § 1 niniejszego zarządzenia komisja jako organ doradczy pracodawcy będzie reprezentowała interes pracowników Urzędu Miasta i Gminy w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kierując się przepisami prawa oraz zapisami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zmiany dokonywane w składzie komisji wymagają przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz odwołania ustępującego i powołania nowego członka w drodze zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

Uzasadnienie do zarządzenia

Wprowadzony w dniu 13 marca 2006r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w §3, ust 2, pkt. 2 stanowi, iż wybrane do składu komisji osoby zostaną powołane przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Powoływane do składu komisji osoby zostały wyłonione w przeprowadzonych wyborach bezpośrednich w dniu 04 kwietnia 2006 r. zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych