Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-21/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 01 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-21/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 czerwca  2006 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 01 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 01 czerwca 2006 roku odpowiadają: 

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR LII/625/06  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
NR LII/626/06  zmian budżetu gminy na 2006r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
NR LII/627/06  zmian budżetu gminy na 2006r.   Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji

NR LII/628/06 zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji

NR LII/629/06  udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej Planowania Przestrzennego,  Aktywizacji Gospodarczej  i  Inwestycji
NR LII/630/06  przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2 położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
NR LII/631/06 przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR LII/632/06  zadania statutu Zakładowi  Ekonomiczno  - Administracyjnemu Szkół w Gryfinie Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gryfinie
NR LII/633/06  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR LII/634/06  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR LII/635/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawie Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR LII/636/06 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności Podatków i Opłat Lokalnych
NR LII/637/06 upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych Organizacyjny/ 

Ośrodek Pomocy Społecznej

NR LII/638/06 zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej I Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 czerwca  2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz    Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat