Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw lub upoważnień.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 maja 2006 r.


w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw lub upoważnień.

Na podstawie art.30 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 15 91 ze zmianami)), art.96, 101 i 102 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy lub innym osobom Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może udzielić pełnomocnictwa lub upoważnienia, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w szczególności w sprawach:

 1. wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 2. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 3. prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu,
 4. jednoosobowego działania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2.

 1. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia sporządza merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy lub jednostka organizacyjna gminy.
 2. Wniosek winien zawierać:
  1. podstawę prawną,
  2. nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby wskazanej do umocowania,
  3. zakres pełnomocnictwa, upoważnienia,
  4. termin obowiązywania,
  5. uzasadnienie.
 3. Projekt pełnomocnictwa/upoważnienia przygotowuje Wydział Organizacyjny.

§ 3. Wydział Organizacyjny prowadzi centralną ewidencję udzielonych pełnomocnictw/upoważnień.

§4.

 1. Pełnomocnictwo bądź upoważnienie może być w każdym czasie odwołane.
 2. Umocowanie wygasa wraz ze śmiercią pełnomocnika lub osoby upoważnionej, zmianą zakresu obowiązków pracownika bądź z upływem czasu, na który zostało udzielone.
 3. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik lub osoba upoważniona obowiązana jest zwrócić Wydziałowi Organizacyjnemu dokument pełnomocnictwa/upoważnienia (czynność tę odnotowuje się w centralnej ewidencji pełnomocnictw/upoważnień). Osoba taka może otrzymać poświadczoną kserokopię zwróconego dokumentu z adnotacją o jego wygaśnięciu.  Obowiązek zwrotu nie dotyczy pełnomocnictw/upoważnień udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w sprawach konkretnych, indywidualnych a przedkładanych innym instytucjom w związku z udziałem Gminy, jako strony postępowania.
 4. Zmiana zakresu obowiązków osoby umocowanej bądź ustanie z nią stosunku pracy –wymaga współpracy stanowiska prowadzącego centralną ewidencję pełnomocnictw/ upoważnień ze stanowiskiem ds. personalnych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz  w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 5. Zarządzenia niniejszego nie stosuje się do pełnomocnictw procesowych udzielanych radcy prawnemu lub adwokatowi.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Kwestia procedury udzielania pełnomocnictw/upoważnień była dotychczas wyznaczona pismem  z dnia 14 stycznia 2004r., znak: SEO.0114-3/04 oraz z dnia 13 września 2004r., znak: SEO.0114 – 29/04.
W okresie styczeń – kwiecień 2006 r. został przeprowadzony audyt wewnętrzny w zakresie   „Naliczania wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń w szkołach podstawowych oraz gimnazjum” (zadanie audytowe nr 1/2006). 
Ustalenia poaudytowe, w odniesieniu do czynności udzielania pełnomocnictw/upoważnień, zawierają zalecenie stworzenia procedury odnotowywania czynności odwoływania pełnomocnictw/upoważnień w trybie przepisów wewnętrznych.
W związku z powyższym sprawy związane z udzielaniem i odwoływaniem pełnomocnictw/upoważnień należy uregulować zarządzeniem.

 

Sporządziła:
Krystyna Więch