Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-62/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno –Kasacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

ZARZĄDZENIE NR 0152-62/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 listopada 2006r.


w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno –Kasacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Stałą Komisję Likwidacyjno-Kasacyjną mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy w następującym składzie:

  1. Robert KLECHA – przewodniczący Komisji;
  2. Bronisław TESSAR – wiceprzewodniczący Komisji;
  3. Henryk NOWAKOWSKI – członek

§ 2. Komisja działa od chwili powołania do odwołania.

§ 3.

  1. Celem działania Komisji jest przeprowadzenie raz w roku oględzin, likwidacji i kasacji zużytego i wyeksploatowanego wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zostało zakupione przez Gminę Gryfino.
  2. Komisja sporządzi pisemne protokoły z przeprowadzonego postępowania likwidacyjno-kasacyjnego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.11.2006 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2005r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zakupione prze Gminę Gryfino ujęte jest na ewidencji w książkach inwentarzowych. Częste wyjazdy jednostek OSP do akcji ratowniczych oraz długi okres eksploatacji używanego sprzętu powodują, że sprzęt ten ulega zniszczeniu lub nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Normy eksploatacji sprzętu pożarniczego  ograniczają możliwość używania sprzętu, który został zużyty w określonym procencie i zabraniają używania sprzętu jeszcze sprawnego ale już wyeksploatowanego.  Taki zniszczony i wyeksploatowany sprzęt powinien być zlikwidowany i skasowany. Komisja powołana zarządzeniem ma na celu oględziny, kasację i likwidację tego sprzętu. Sporządzony przez nią protokół stanowi podstawę do zdjęcia ze stanu wyeksploatowanego i zużytego sprzętu.

Sporządził:
Robert Klecha