Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-19/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-19/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2006 r.


w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z apelem władz rządowych o umożliwienie obywatelom godnego przeżycia wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w celu umożliwienia godnego przeżycia wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Upoważniam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesów spółek komunalnych do podjęcia podobnych działań w kierowanych przez nich podmiotach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Ustalając 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy zgodnie z apelem władz rządowych umożliwiam pracownikom godne przeżycie wizyty Jego Świętobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie daję pracownikom możliwość osobistego uczestnictwa w ceremoniach lub odbioru przekazu bezpośredniego za pośrednictwem mediów.

 

Sporządziła:
Anna Wójciak