Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-38/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-38/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 1. Beata Pluskota
 2. Angelika Szulc
 3. Bożena Szewczuk
 4. Ryszard Stempiński
 5. Krystyna Więch
 6. Krzysztof Wernikowski
 7. Anna Wójciak

§ 2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienione Zarządzeniem Nr 0152-27/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 lipca 2004 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 0152-26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaszła konieczność dostosowania jego zapisów do zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym.
Proponuję powołać w skład Komisji Przetargowej:

 1. Beatę Pluskotę
 2. Angelikę Szulc
 3. Bożenę Szewczuk
 4. Ryszarda Stempińskiego
 5. Krystynę Więch
 6. Krzysztofa Wernikowskiego
 7. Annę Wójciak.

 

 

Przygotowała:
Angelika Szulc