Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-39/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Gminnym Centrum Reagowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-39/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 lipca 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Gminnym Centrum Reagowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  w zakresie zadań Gminnego Centrum Reagowania, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Robert Klecha
  2. Ryszard Zając
  3. Henryk Nowakowski
  4. Bronisław Tessar

§ 2. Kierownik Gminnego Centrum Reagowania we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje - spośród osób, o których mowa w § 1 - osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 0152-26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaszła konieczność dostosowania jego zapisów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w Gminnym Centrum Reagowania.
Proponuję powołać w skład Komisji Przetargowej:

  1. Robert Klecha
  2. Ryszard Zając
  3. Henryk Nowakowski
  4. Bronisław Tessar