Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-58/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przekazania dokumentacji aktowej wytworzonej przez zlikwidowany Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-58/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2006 r.


w sprawie przekazania dokumentacji aktowej wytworzonej przez zlikwidowany Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku z uchwałą Nr XXXV/455/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do przekazania do archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dokumentacji aktowej przejętej przez Gminę Gryfino, jako organ prowadzący, od Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2005 roku.

§ 2. Przejętą dokumentację, po jej uporządkowaniu zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319; z 2003 r. Dz. U. Nr 69 poz. 636 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 885), należy zdeponować w archiwum zakładowym Urzędu w terminie wyznaczonym do przekazania akt spraw ostatecznie załatwionych w 2005 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dokumentację zlikwidowanej placówki przyjmuje organ prowadzący. Dokumentacja Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie była prowadzona zgodnie z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną placówki, ustaloną na podstawie wytycznych Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przechowuje dokumentację sporządzoną i przekazaną zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.). W związku z tym przed zdeponowaniem w archiwum Urzędu dokumentacja zlikwidowanej placówki powinna być uporządkowana zgodnie z wymogami przedmiotowego rozporządzenia.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj