Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzania, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na wykup obiektów sportowych (boisk) wraz z wyposażeniem od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Jadwiga Szulc - członek komisji
  3. Ewa Kubiak - członek komisji
  4. Teresa Drążek - członek komisji
  5. Marek Bączkowski - członek komisji

§ 2. Zobowiązuję Jolantę Staruk Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino do udziału w pracach związanych z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 marca 2006r. podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XLIX/607/06 w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminy Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej.
  2. Uchwała nr XLIX/611/06 w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego na wykup obiektów sportowych wraz z wyposażeniem od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

W uchwale Nr XLIX/607/06 w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od |Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Gryfinie prawa wieczystego użytkowania gruntów z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej Rada Miejska w Gryfinie w § 1 ust. 1 uwarunkowała dokonanie transakcji od:

  1. uzyskania pisemnej zgody na jej przeprowadzenie udzielonych przez: Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nordea Bank SA, Fluor SA,
  2. uzyskania przez Fundację promesy banku w sprawie udzielenia kredytu w wysokości co najmniej 5.000.000 zł.

W związku z warunkiem o którym mowa w pkt 2 umowa kredytowa winna być zawarta z takim samym warunkiem zawieszającym i winna zastrzegać, że w razie nie wejścia w życie umowy wskutek nie ziszczenia się poważnego warunku Gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów.
W związku z brakiem środków finansowych na sfinansowanie nowego zadania z budżetu roku 2006 oraz podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 marca 2006 r., powstała konieczność wszczęcia procedur związanych z pozyskaniem środków finansowych pochodzących z kredytu bankowego i przystąpieniem do procedur określonych w Prawie zamówień publicznych.

 

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
Jolanta Staruk