Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których jest mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska