Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze wzrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2 wprowadza się od dnia 29 marca 2021 r. czasowe ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dla interesantów.

  1. Interesanci będą obsługiwani telefonicznie i przez Internet.

  2. Interesanci będą przyjmowani osobiście wyłącznie w wyjątkowo pilnych sprawach (np. sporządzenie aktów urodzeń i zgonów). Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą się odbywały zgodnie z planem, przy ograniczeniu liczby uczestników do nowożeńców i świadków.

  3. Punkt do kontaktu z interesantem znajdować się będzie w siedzibie przy ul. 1 Maja 16 w wejściu od strony ul. Parkowej.

  4. Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy będzie również poprzez złożenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się w punkcie, o którym mowa w ust. 4 oraz za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

  5. Płatności na rzecz Gminy Gryfino można dokonać na odpowiednie rachunki bankowe.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.138.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii, zmienione Zarządzeniem Nr 0050.48.2021 z dnia 15 marca 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z trwającym stanem epidemii oraz obowiązkiem zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze znaczny wzrost liczby zachorowań, zasadne jest wprowadzenie zarządzenia w tym zakresie w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.