Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

 1. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, środki z rezerwy celowej bieżącej – zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł,

 2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg:

  1. środki z rezerwy ogólnej bieżącej – 16 452,00 zł,

  2. środki z rezerwy celowej majątkowej – 678,00 zł,

 3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań bieżących z zakresu:

  1. działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 790,00 zł,

  2. realizacji projektu pn.: „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” - 36 108,98 zł,

  3. realizacji funduszy sołeckich w Sołectwach:

   • Borzym – 3 501,00 zł,

   • Chlebowo – 4 152,00 zł,

   • Chwarstnica – 1 479,00 zł,

   • Daleszewo – 8 000,00 zł,

   • Dołgie – 2 000,00 zł,

   • Drzenin – 507,00 zł,

   • Gardno – 450,00 zł,

   • Pniewo – 2 648,00 zł,

   • Sobiemyśl – 4 000,00 zł,

   • Sobieradz – 3 682,00 zł,

   • Stare Brynki – 5 606,00 zł,

   • Wirów – 487,00 zł,

   • Wełtyń – 932,00 zł,

   • Włodkowice – 743,00 zł,

   • Wysoka Gryfińska – 1 237,00 zł,

   • Żabnica – 9 228,00 zł,

   • Żórawie – 851,00 zł.

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej