Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Żabnicy przy ulicy Szkolnej 16/1 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Żabnicy przy ulicy Szkolnej 16/1 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11) -zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Żabnicy przy ul. Szkolnej 16/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców - w wysokości 131.300 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr III/19/98 z dnia 3.12.1998 r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Szkolnej 16 w Żabnicy. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemców za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 23.11.2020 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 131.300 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 52,46 m2 wraz z udziałem 12/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 112.400 zł,

  • wartość udziału 12/100 części w prawie własności działki gruntu nr 226/1 z obrębu Żabnica, o ogólnej powierzchni 0,2137 ha – 18.900 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska