Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu:

    1. gospodarki ściekowej i ochrony wód– 1,00 zł,

    2. utrzymania obiektów sportowych – 2 637,00 zł,
      środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące.

  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy – 3 500,00 zł.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej