Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 marca 2021 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz.611) zarządzam, co następuje:

§1. Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne, zmienione Zarządzeniem Nr 0050.67.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. i Zarządzeniem Nr 0050.109.2016 z dnia 7 września 2016 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2013 r. wydzielono z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokale, które przeznaczone zostały na wynajem jako lokale socjalne. Było to zgodne z dyspozycją zawartą w art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz.150; z 2015 r. poz. 1322, poz. 1777; z 2016 r. poz. 8, poz. 1250) w obowiązującym wówczas brzmieniu.
Wskutek zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.756) zmieniono brzmienie art. 22 znosząc zapisy dotyczące obowiązku wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

Sporządziła:
Agnieszka Juszczak