Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Instrukcji postępowania w czasie epidemii dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2021 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Instrukcji postępowania w czasie epidemii dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W Instrukcji postępowania w czasie epidemii dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonej zarządzeniem nr 120.71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 grudnia 2020 r. w części I Zasady ogólne, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wejścia główne do siedzib Urzędu stanowią wejścia dla interesantów (z zastrzeżeniem interesantów Straży Miejskiej, którzy korzystają z wejścia do siedziby głównej Urzędu od ul. Parkowej), wyjścia ewakuacyjne (od strony parkingu wewnętrznego - dla siedziby przy ul. 1 Maja i od strony Parku Miejskiego – dla siedziby przy ul. Parkowej) stanowią wejścia służbowe, wyłącznie dla pracowników Urzędu.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi służby BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmianę do Instrukcji należało wprowadzić w związku ze zmianą punktów obsługi interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzoną Zarządzeniem Nr 0050.48.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 marca 2021 r.