Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.3.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy


ZARZĄDZENIE NR 120.3.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół powypadkowy zwany dalej zespołem do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na czas nieokreślony.

W skład zespołu powypadkowego wchodzą:

  1. Arkadiusz Pawlik - główny specjalista ds. bhp;

  2. Janina Major – Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - przedstawiciel pracowników.

§ 2. Celem zespołu jest ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam zespołowi powypadkowemu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 2/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2000 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami osobowymi na stanowisku ds. BHP oraz przedstawiciela pracowników należy powołać nowy skład zespołu powypadkowego.

Sporządził:
Arkadiusz Pawlik