Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXI sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.4.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXI sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXXI/247/21 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2020 roku Biuro Obsługi Rady
XXXI/248/21 rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie Biuro Obsługi Rady
XXXI/249/21 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/250/21 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/251/21 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Gryfino, Chlebowo i Nowe Czarnowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/252/21 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/253/21 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXI/254/21 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXI/255/21 przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXI/256/21 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXI/257/21 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXI/258/21 określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna Centrum Wodne Laguna
XXXI/259/21 zmiany Uchwały nr XXVIII/238/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok Biuro Obsługi Rady
XXXI/260/21 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2020 roku Biuro Obsługi Rady


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XXXI sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk