Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej


ZARZĄDZENIE NR 120.13.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w składzie:

  • Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,

  • Roman Rataj - Członek Komisji.

  • Arkadiusz Rybicki - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z ogłoszonym naborem na dwa wolne stanowiska urzędnicze należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska