Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXII sesji w dniu 25 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXII sesji w dniu 25 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 lutego 2021 r. odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka

XXXII/261/21

zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXXII/262/21

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXXII/263/21

określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna

Centrum Wodne Laguna

XXXII/264/21

zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Skarbnik Miasta i Gminy

XXXII/265/21

zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gryfino na lata 2021-2030

Skarbnik Miasta i Gminy

XXXII/266/21

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino

Skarbnik Miasta i Gminy

XXXII/267/21

zmian w składach osobowych komisji Rady

Biuro Obsługi Rady

XXXII/268/21

apelu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia kopalni żwiru i piasku
w miejscowości Stare Brynki

Biuro Obsługi Rady

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 lutego 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXXII sesji w dniu 25 lutego 2021 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej
w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk