Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia i zakończenia służby przygotowawczej.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lutego 2020 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 7 pkt 2 i 3 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 22 lutego 2019 r. zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pana Miłosza Dudkiewicza zatrudnionego w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Referacie Rozwoju, w składzie:

  • Ewa Sznajder - Przewodnicząca Komisji,
  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji,
  • Marcin Stawicki - Członek Komisji,

§2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienia

Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego.
W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zatrudniono wyłonioną  z naboru osobę, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin  i zakończy wymaganą procedurę służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Wiesława Siwek

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Ewa Sznajder