Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.10.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 2377 § 1 i § 2 oraz § 4, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stanowiska pracy związane z wykonywaniem czynności, na których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a zatem niezbędne jest używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego.

  1. Rodzaje odzieży i obuwia przysługującego na ustalonych stanowiskach pracy oraz przewidywane okresy ich użytkowania, określone zostały w Tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego na wybranych stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie oraz pranie we własnym zakresie odzieży roboczej przez pracownika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się okres przydatności odzieży i obuwia roboczego do użytkowania w miesiącach kalendarzowych lub w sezonach (dotyczy odzieży i obuwia należnego w sezonach jesienno-zimowych liczonych od 1 października do 31 marca oraz wiosenno-letnich liczonych od 1 kwietnia do 30 września).

§ 4. Ustala się, że za używanie własnej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz za utrzymanie ich w czystości, konserwację i naprawę, pracownikom będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia, w wysokości obowiązujących na rynku cen, wg zasad określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Ustala się, że ekwiwalent, o którym mowa w § 4 niniejszego zarządzenia będzie wypłacany w okresach półrocznych, uwzględniający czas faktycznie przepracowany.

  1. Pracownikom, którzy stale wykonują powierzone obowiązki w odzieży własnej, wysokość ekwiwalentu zostaje obniżona proporcjonalnie za każdy nieprzepracowany miesiąc bez względu na przyczynę nieobecności.

  2. Za miesiąc uważa się kolejnych 30 dni kalendarzowych przypadających w okresie naliczania ekwiwalentu.

  3. Pracownikom wykonującym czynności kontrolne w terenie przysługuje ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas wykonywania zadań służbowych.

  4. Dla pracowników, o których mowa w ust. 4 ekwiwalent będzie naliczany za miesiące, w których pracownik świadczył pracę w terenie.

  5. Osoby wykonujące czynności kontrolne w terenie zobowiązane są do udokumentowania wyjść za dany okres rozliczeniowy w formie tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wprowadza się dodatkowe środki ochrony indywidualnej (rękawiczki i maseczki jednorazowe, środki dezynfekujące) na czas pandemii SARS-CoV-2 na wszystkich stanowiskach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 7. Tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.84.2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz nr 120.27.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 120.84.2018 w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, sprzętu i artykułów ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz głównemu specjaliście z zakresu BHP.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Wprowadzenie nowego zarządzenia podyktowane jest potrzebą ujednolicenia zapisów dotyczących rzeczywistych dni przepracowanych przez pracowników, o których mowa w zarządzeniu oraz wprowadzenia dodatkowych środków ochrony indywidualnej na czas pandemii Sars-CoV-2.

Sporządziła:
Agnieszka Szuster