Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIII sesji w dniu 25 marca 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.15.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIII sesji w dniu 25 marca 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 marca 2021 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXXIII/269/21 zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXXIII/270/21 wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino Wydział Inwestycji
i Rozwoju
XXXIII/271/21 zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXIII/272/21 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 marca 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXXIII sesji w dniu 25 marca 2021 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk