Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.2.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z DNIA 8 STYCZNIA 2021 R. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.2.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z DNIA 8 STYCZNIA 2021 R.


w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust 1 w związku z art. 2 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zmianami), art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1 Wyznaczam Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na Koordynatora ds. współpracy z  Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 1. Podczas nieobecności koordynatora ds. współpracy z  Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej funkcję tę pełni Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności przez Koordynatora ds. współpracy z  Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wprowadza się „Rejestr powiadomień” Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 1. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora ds. współpracy  z  Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w formie papierowej.
 2. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub jednostki organizacyjnej gminy Gryfino podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3  do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora ds. współpracy z  Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej do:

 1. opracowania i przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino informacji  o podjętych działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
 2. przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
 3. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. 1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do zapewnienia prawidłowej realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem ds. współpracy z  Generalnym Inspektorem Informacji w zakresie:

 1. przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji  i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych  w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.
 3. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Gryfino.
 4. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników podległych jednostek.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 0152-67/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  22 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gryfino.

§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zmiany personalne na stanowisku Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz aktualizacja przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spowodowały konieczność wprowadzenia nowego zarządzenia w przedmiotowym zakresie.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak