Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR120.11.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR120.11.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję w sprawie czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Tracą moc zarządzenia nr 120.49.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, zmienione zarządzeniem Nr 120.12.2012 z dnia 5 marca 2012 r. oraz zarządzenie Nr 120.65.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłączonych z dekretacji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku potrzebą określenia regulacji wewnętrznych dotyczących czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w jednym akcie wewnętrznym zasadnym jest wprowadzenie Instrukcji w sprawie czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziły:
Izabela Buckowska
Beata Ludwiczak