Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2020 roku, w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok zmienia się załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zmiana, w załączniku Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 07 stycznia 2020 roku, w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok, jest związana z koniecznością dostosowania kwoty planowanych dochodów określonych w zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/ 2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej