Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 89/7 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 89/7 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 782) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 89/7 w Gryfinie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - w wysokości 272.300,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 89 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 22.06.2020 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 272.300,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 73,66 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 268.500,00 zł,

  • wartość udziału 16/1000 w prawie własności działki gruntu nr 21/63 z obrębu 4 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,2094 ha – 3.800,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska