Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 22/7 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lutego 2020 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie  przy ul. Grunwaldzkiej 22/7 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, z 2020 r. poz. 1571), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej 22/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy,  w wysokości 174.300,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 7, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dn. 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 28.11.2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 174.300,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,30 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 168.100,00 zł,
* wartość udziału 12/1000 w prawie własności działki gruntu nr 156 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,3743 ha – 6.200,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska