Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 0050.59.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych


ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 0050.59.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 tj.), art. 67 ust. 1 i 3 oraz 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284, poz.471) - zarządzam, co następuje:
§ 1. Prostuję błąd pisarski w oznaczeniu numeru ewidencyjnego działki ujętego w § 1 Zarządzenia Nr 0050.59.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych - w ten sposób, że oznaczenie działki nr 92/1 zmieniam na działkę nr 91/2.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
W dniu 21 kwietnia 2020 r. podjęte zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Zarządzenie nr 0050.59.2020 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

W § 1 niniejszego zarządzenia mylnie podano oznaczenie nieruchomości podając numer działki 92/1, a nie jak powinno być 91/2.

Podany w zarządzeniu zły numer działki jest oczywistą omyłką pisarską, którą należy sprostować.

Sporządziła:
Żaneta Snoch