Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Mieszka I 25/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Mieszka I 25/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 25/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców - w wysokości 181.700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Mieszka I 25 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 13.03.2020 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 181.700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 56,61 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 161.600,00 zł,

  • wartość udziału 148/1000 w prawie własności działki gruntu nr 220/1 z obrębu 5 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,0850 ha – 20.100,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska