Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny


ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17.09.2020 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150), § 7, §8 ust. 1 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218), § 6 pkt 3, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152), zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa zarządza się, co następuje:

§1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w gminie Gryfino ustala się stały dyżur burmistrza.

§2. Na kierownika stałego dyżuru wyznaczam Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza oraz obsadę personalną określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzanie gotowości stałego dyżuru do działania powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§5. Zobowiązuję Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego do zapewnienia stałemu dyżurowi technicznych środków łączności i niezbędnych środków transportowych z kierowcami.

§6. Zobowiązuję Sekretarz Gminy Gryfino do zapewnienia stałemu dyżurowi sprzętu i materiałów biurowych.

§7. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do zapewnienia stałemu dyżurowi miejsca do odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§8. Traci moc zarządzenie Nr 0050.128.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:
Wydanie zarządzenia jest zasadne ze względu na uaktualnienie podstawy prawnej oraz wprowadzenie zmiany dotyczącej obsady personalnej dyżuru.

Sporządził:
Radosław Kaliński