Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej – 750,00 zł,

  2. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie:

   1. prawidłowej klasyfikacji wydatku na zakup oprogramowania do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – 7 000,00 zł,

   2. zwiększenia środków na zakup licencji oprogramowania do centralnego rozliczenia VAT dla jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino – 16 500,00 zł,

   3. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie związane z oświetleniem ulic, placów i dróg; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 7 705,95 zł,

   4. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie:

    1. zabezpieczenia dodatkowych środków w związku z koniecznością uiszczenia zaliczki komorniczej – 381,98 zł,

    2. prawidłowej klasyfikacji środków budżetowych w związku z realizacją zadania budowy budynku gospodarczego na terenie działki nr 214 w m. Krzypnica; środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Krzypnica– 12 100,00 zł,

    3. prawidłowej klasyfikacji środków budżetowych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy” – 345,35 zł,

   5. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie:

    1. zabezpieczenia dodatkowych środków na płatności z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 25 000,00 zł,

    2. prawidłowej klasyfikacji środków na wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii w przepompowniach wód deszczowych oraz na usługi z zakresu oczyszczania i utrzymania zieleni na terenach gminnych – 45 000,00 zł,

    3. prawidłowej klasyfikacji środków na usługi z zakresu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Brynki – 400,00 zł,

   6. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania związane z pozostałą działalnością pomocy społecznej – 2 200,00 zł,

   7. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków na usługi wodne – 12 235,00 zł.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej