Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

  1. Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie zabezpieczenia środków na zakup licencji oprogramowania w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o dostępności cyfrowej – 3 500,00 zł;

  2. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. realizację zadania z zakresu kultury – organizacja występów chóralnych i instrumentalnych – 3 600,00 zł,

   2. poprawę stanu technicznego obiektów rekreacyjno – sportowych w miejscowości Wysoka Gryfińska – 1 500,00 zł,

   3. pokrycie kosztów zużycia wody na obiektach rekreacyjno – sportowych w Gryfinie – 5 750,00 zł,

   4. realizację zadań związanych z doposażeniem obiektów sportowo – rekreacyjnych. Zadania sfinansowane w ramach funduszy sołeckich:

    1. Sołectwa Borzym – 16,60 zł,

    2. Sołectwa Drzenin – 4 000,00 zł,

    3. Sołectwa Sobieradz – 400,00 zł,

    4. Sołectwa Chlebowo – 350,00 zł,

    5. Sołectwa Steklno – 350,00 zł,

    6. Sołectwa Stare Brynki – 350,00 zł,

    7. Sołectwa Krajnik – 12 547,87 zł,

    8. Sołectwa Żórawie – 1 200,00 zł;

   5. opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
    – 3 500,00 zł;

  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie hali sportowo – widowiskowej, koszty eksploatacji bieżącej (media) oraz wynagrodzenie personelu obsługującego obiekt, kwota: 62 000,00 zł. Zadanie częściowo realizowane z rezerwy:

   1. ogólnej, przeznaczonej na wydatki bieżące – 9 000,00 zł,

   2. majątkowej, przeznaczonej na wyposażenie obiektu – 18 000,00 zł.

  4. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia środków na dostawę energii cieplnej, wody oraz energii elektrycznej w obiektach urzędu Gminy Gryfino przy ulicy 1 Maja 16 i ulicy Parkowej 3 w Gryfinie – 25 000,00 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z aktualizacją wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywniej do celu”. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2021 – 70 332,50 zł.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej