Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej


ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu kultury fizycznej.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Niniejsze Zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.90.2020 z dnia 02 lipca 2020 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru oferty uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, jak również doświadczenie oferenta w realizacji podobnego zadania. Ponadto ocenie zostały poddane inne elementy składające się na przedstawioną ofertę jak zgodność oferty z opisem zadania czy kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania). Na końcowy wynik konkursu wpływ miały również informacje dotyczące proponowanej jakości wykonania zadania, kwalifikacji osób przy udziale, których podmiot będzie realizował zadanie publiczne oraz wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Sporządziła:
Barbara Stachoń