Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2019 roku Na podstawie art. 31 ust. 1

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 marca 2020 r.


w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników,  którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  w 2019 roku

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, poz. 2251; z 2020 r. poz. 1495) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia  3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej Uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2019. Lista osób nagrodzonych wraz z wysokością nagród stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta  i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania  i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej Uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządził
Daniel Pietras