Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.126.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE Nr 0050.126.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino:

  1. w § 1 pkt 11 otrzymuje treść:

„11) Koordynator szkolny - Mariola Wręczycka - Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino”;

  1. uchyla się w § 1 pkt 13.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zmiana koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy związana jest ze zmianą dyrektora szkoły. Funkcje koordynatora szkolnego w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino do końca sierpnia 2020 r. pełnił dyrektor szkoły, który z dniem 1 września br. odszedł na emeryturę.

Z dniem 1 września 2020 r. Gmina Gryfino przekazała (zwróciła) Powiatowi Gryfińskiemu zadanie własne w zakresie oświaty - prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Tym samym Powiat przejął prawa i obowiązki organu prowadzącego tej szkoły. Od dnia 1 września 2020 r. Gmina Gryfino nie jest organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie i szkoła ta nie może uczestniczyć w realizacji projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka