Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – 18 450,00 zł.

  2. Wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na ubezpieczenie wolontariuszy biorących udział w akcji pomocy osobom starszym i samotnym w związku z pandemią koronawirusa – 2 500,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla straży miejskiej – 5 883,00 zł.

  4. Koniecznością prawidłowego ujęcia środków dotyczących I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie – 670,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zakup wody na obiektach sportowo-rekreacyjnych – 10 000,00 zł.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz