Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, poz.284, poz.782) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 498/1, 498/2, 498/3, 498/4 o łącznej pow. 6110 m2 w wysokości - 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy),

  • działki nr 498/5 o pow. 1952 m2 w wysokości- 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące),

  • działki nr 498/6 o pow. 2206 m2 w wysokości- 104.000,00zł (słownie: sto cztery tysiące),

  • działki nr 498/7 o pow. 2403 m2 w wysokości- 113.000,00zł (słownie: sto trzynaście tysięcy),

  • działki nr 498/8 o pow. 2123 m2 w wysokości- 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXIII/188/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 04.08.2020 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 498/1, 498/2, 498/3 498/4, 498/5, 498/6, 498/7 i 498/7 położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak