Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, oraz poz. 1175), oraz Uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, zwanych dalej „dysponentami środków budżetowych” do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok należy opracować zgodnie z:

 1. obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,

 2. obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,

 3. warunkami zawartych umów i porozumień,

 4. przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Gryfino.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok opracowuje się na podstawie:

 1. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku 2021 w wysokości 2 %;

 2. stawek podatkowych, taryf, marż i opłat obowiązujących w dniu 1 września 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2021 r.;

 3. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2020 r. przy uwzględnieniu zmian zachodzących w 2021 r.;

 4. harmonogramu spłat rat kredytów oraz odsetek przypadających na 2021 r.;

 5. harmonogramu udzielonych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Wprowadza się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok:

 1. Dochody:

  1. dochody budżetowe planuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Do formularza należy załączyć część objaśniającą, specyfikację źródeł planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia;

  2. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian w przepisach prawa;

  3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;

  4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r., z uwzględnieniem informacji o przewidywanych wpływach z Urzędów Skarbowych;

  5. subwencje ogólne planuje się w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;

  6. planując dochody ze sprzedaży mienia, należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży oraz ich wstępną wycenę;

  7. dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w zawartych umowach;

  8. środki bezzwrotne planuje się w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach;

  9. wszelkie odchylenia planu dochodów na 2021 r. w stosunku do roku 2020 należy wyjaśnić w części opisowej oraz potwierdzić stosownymi wyliczeniami;

  10. środki funduszu sołeckiego planuje się na podstawie informacji dotyczącej zwrotu z budżetu państwa w 2021 części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

 2. Wydatki:

  1. przy planowaniu i realizowaniu planu wydatków budżetowych należy pamiętać, że wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

  2. Kalkulację planowanych wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów.

  3. wydatki budżetowe planuje się na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

   1. zadania własne gminy,

   2. zadania z zakresu administracji rządowej,

   3. zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

   4. zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

  4. wydatki na zadania bieżące urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy należy zaplanować na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2020;

  5. w wydatkach majątkowych gminy należy ująć:

   1. zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2020 r.;

   2. nowe zadania inwestycyjne według hierarchii konieczności ich realizacji;do każdego zadania należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis zadania, a także stosowne wyliczenia;

  6. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się dodatkowo na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie zawartych umów o prace uwzględniając:

   1. wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (np.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.),

   2. inne zmiany wynikające np.: z tytułu wzrostu dodatku stażowego,

   3. ewentualne skutki finansowe zmian organizacyjnych;

  7. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2020 r. (uwzględniając korekty z tyt. zwolnień chorobowych, itp.);

  8. wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  9. wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  10. do załącznika nr 2 należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje o planowanych wydatkach wraz ze stosownymi wyliczeniami, potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia;

 3. Zakład budżetowy sporządza plan finansowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem zasad planowania przychodów i kosztów. Do formularza planistycznego należy załączyć część opisową zawierającą informacje o:

  1. źródłach i kwotach przychodów planowanych do uzyskania w 2021 r. wraz z niezbędnymi wyliczeniami;

  2. kierunkach wydatkowania oraz wyliczenia do poszczególnych pozycji planowanych kosztów w 2021 r.

§ 5. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2021, wniosków jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielane dotacje (załącznik nr 5), zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 6. Zobowiązuję Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów i przedstawienia propozycji w zakresie planowanych na 2021 r. podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej.

§ 7. Zobowiązuję Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do:

 1. ujęcia w materiałach planistycznych dotacji dla instytucji kultury,

 2. złożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego wydatków jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zobowiązuję Wydział Inwestycji i Rozwoju do przedłożenia w układzie zadaniowym wydatków majątkowych, odrębnie do zadań kontynuowanych oraz nowych wraz ze wskazaniem źródła ich pokrycia (załącznik nr 7).

§ 9. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do przedłożenia do dnia 07.09.2020 r. informacji o planowanych dochodach i wydatkach:

 1. do Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska informacji o planowanych wydatkach na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska;

 2. do Wydziału Gospodarki Komunalnej informacji o planowanych dochodach oraz wydatkach na podstawie:

  1. art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  2. art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 3. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 oraz 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 10. Zobowiązuję Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 11. Zobowiązuję Wydział Gospodarki Komunalnej do:

 1. sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

 2. sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 12. Zobowiązuję Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie do sporządzenia projektu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 13. 1. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym opisem, jak również zgodne z przepisami prawa.

 1. Objaśnienia należy napisać czcionką „Fira Sans", w odmianie „Regular” o rozmiarze 11 pkt.

§ 14. Wszelkie odchylenia planu na rok 2021 w stosunku do roku 2020 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami.

§ 15. 1. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach:

 1. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów,

 2. Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków,

 3. Załącznik nr 3 — Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej,

 4. Załącznik nr 4 — Plan finansowy zakładu budżetowego,

 5. Załącznik nr 5 — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Gryfino,

 6. Załącznik nr 6 — Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych - fundusz sołecki,

 7. Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków majątkowych w układzie zadaniowym,

 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie dochodów i wydatków planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska,

 9. Załącznik nr 9 — Zestawienie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 10. Załącznik nr 10 - Zestawienie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

 11. Załącznik nr 11 - Zestawienie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Załączniki należy uzupełniać czcionką „Fira Sans", w odmianie „Regular" o rozmiarze 8 pkt.

§ 16. W załącznikach (tabelach) należy wpisać sumę działu i rozdziału, a także sumę paragrafu w przypadku wykazywania kilku zadań (dysponentów) w jednym paragrafie.

§ 17. Dysponenci środków budżetowych w terminie do 15 września 2020 roku przedłożą Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino opracowane materiały planistyczne na określonych obligatoryjnie formularzach wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami w wersji papierowej i elektronicznej (agnieszka.jewsiej@gryfino.pl).

§ 18. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, natomiast nadzór nad wykonaniem powierzonych zadań zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021, niezbędne jest opracowanie wytycznych dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w celu sporządzenia materiałów planistycznych.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej