Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika – 27 360,00 zł.
  2. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Gminy Gryfino – 300,00 zł.
  3. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na zainstalowanie monitoringu na Targowisku Miejskim – 30 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
  4. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla Gryfińskiego Domu Kultury na dofinansowanie organizacji 14. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” – 30 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
  5. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Bartkowo – 2 300,00 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz