Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowanego

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2020 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574; z 2019 r. poz. 1650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Radziszewie Pani Agaty Czajkowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
  2. Krystyna Gziut - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  3. Beata Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie;
  4. Marta Pych-Lipińska – ekspert;
  5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisję Egzaminacyjną powołuje się dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w roku szkolnym 2019/2020 w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gryfino, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października 2020 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj