Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, poz.284, poz.374), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.( DZ. U. z 2020 r. poz. 491, poz.522, poz.531, poz.565) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 566, poz.577) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się szczególną formę pomocy społeczności lokalnej, polegającej na wprowadzeniu obniżenia miesięcznej stawki czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych oraz na gruntach stanowiących własność Gminy Gryfino, których działalność została czasowo ograniczona w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 2. 1. Obniżenie miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawy gruntu może nastąpić na pisemny wniosek najemcy lub dzierżawcy:

1) do 90 % obowiązującej stawki w przypadku lokalu, w którym działalność została prawnie ograniczona czasowo na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 566, poz.577) i działalność w lokalu nie jest prowadzona;
2) do 50 % obowiązującej stawki w przypadku lokalu oraz gruntu, na którym działalność została ograniczona w związku z wystąpienie epidemii, ale może być ona nadal prowadzona.

  1. Warunkiem obniżenia stawki czynszu, o którym mowa w ust.1 jest złożenie przez najemcę/dzierżawcę wniosku w formie elektronicznej na adres e-mail nieruchomosci@gryfino.pl.

  2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2 stanowi załącznik.doc, załącznik.pdf do niniejszego zarządzenia.

  3. Obniżenie stawki czynszu, o którym mowa w ust.1. ma zastosowanie wobec najemców i dzierżawców, którzy na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zalegali z czynszem i opłatami za świadczenia z tytułu najmu i dzierżawy oraz podatkiem od nieruchomości.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, podjęto decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność w gminnych lokalach użytkowych poprzez obniżenie obowiązujących stawek czynszu do 90 % obowiązującej stawki w przypadku lokalu, w którym działalność została prawnie ograniczona czasowo na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566, poz.577) i działalność w lokalu nie jest prowadzona, oraz do 50 % obowiązującej stawki w przypadku lokalu oraz gruntu, na którym działalność została ograniczona w związku z wystąpienie epidemii, ale może ona być nadal prowadzona.
Realizacja przedmiotowego zarządzenia będzie skutkowała zmniejszeniem dochodu Gminy Gryfino o kwotę około 90.000,00 zł.

Sporządziła:
Teresa Drążek