Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2020 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2020 r.


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2020 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030.

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz § 5 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2020 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 5 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030.