Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENE NR 0050.109.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie powołania dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 17, 74-100 Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2020 roku
 

w sprawie powołania dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 17, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Z dniem 1 sierpnia 2020 r. powołuję Panią Monikę Annę Drabik na stanowisko Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie.

  1. Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności i programem działania Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie - następuje na czas określony od dnia 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2027 roku.

  2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania na czas oznaczony w pkt. 2.

  3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2. Zarządzenie wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 0050.109.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 lipca 2020r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z dnia 03.10 2018r. - Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zmianami) na stanowisko dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 17, 74-100 GRYFINO została powołana Pani Monika Drabik.
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie został założony w 1958r. Obecnie jest samorządową instytucją kultury, dla której Organizatorem jest Gmina Gryfino (Powiat Gryfiński, Województwo Zachodniopomorskie).
Zgodnie z ustawą - Organizator instytucji kultury może powołać na dyrektora - na czas określony od 3 do 7 lat, bez przeprowadzania konkursu.
Dyrektorem została Pani Monika Anna Drabik, która pracuje w GDK od 01.02.1997r. Pani Monika Anna Drabik jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Ukończyła studia na kierunku socjologia w zakresie specjalności - socjologia zachowań ludzkich. Przez kilka lat pełniła obowiązki instruktora do spraw środowiska kulturalnego i świetlic wiejskich, od 01.12.2003r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora GDK, a po nagłej śmierci Pani Dyrektor GDK - jest od dnia 11.12.2019r.osobą pełniącą obowiązki dyrektora GDK.
Po wnikliwej analizie przygotowania zawodowego, wykształcenia i wieloletniego doświadczenia w pracy w tej samej instytucji, po zapoznaniu się z pisemnymi opiniami organizacji pozarządowych – burmistrz jako organ wykonawczy Gminy Gryfino powołał Panią Monikę Annę Drabik na stanowisko dyrektora od dnia 01.08.2020r.