Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

 1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej realizacji zadań bieżących, kwota: 11 150,00 zł,

 2. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków:

  1. na wykonanie nasadzeń uzupełniających na Placu Sybiraków w Gryfinie, na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 132/V-OŚ/18
   – 2 799,52 zł,

  2. na realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzypnica
   – 2 200,00 zł;

  3. ponadto, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dokonuje się zmiany sposobu finansowania wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej”. Wkład własny Gminy Gryfino zostanie zastąpiony środkami z funduszu RFIL w kwocie – 1 363 675,98 zł.

  Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Gryfino uzyskała kwotę w wysokości 5 468 058,00 zł. Wsparcie przeznaczone jest na wydatki majątkowe Gminy Gryfino w latach 2020 – 2022.

  Sprawdziła
  Milena Świeboda

  Zatwierdziła
  Beata Blejsz

  Sporządziła
  Agnieszka Jewsiej